Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Annulering
Artikel 7 – De prijs
Artikel 8 – Nakoming overeenkomst
Artikel 9 – Levering en Uitvoering
Artikel 10 – Betaling
Artikel 11 – Intellectueel eigendom/gebruik materialen
Artikel 12 – Klachtenregeling
Artikel 13 – Geschillen
Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Diensten

  : alle diensten die bij de Eendaagse Geboorte Academie kan worden afgenomen, zoals maar niet beperkt tot Eendaagse privé cursus en Eendaagse groepssessies;

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 4. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Eendaagse Geboorte Academie
Laan van Zuidbroek 78
7324 BJ Apeldoorn
E-mailadres: welkom@eendaagsegeboorteacademie.nl
KvK-nummer: 08225535
BTW nr: NL190250719B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
  • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

   

  Artikel 4 – Het aanbod

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden cursussen, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
  3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

   

  Artikel 5 – De overeenkomst

  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
  1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

   

  Artikel 6 – Annulering

  1. Annulering van deelname aan een groepscursus door de consument geeft de consument niet vanzelfsprekend recht om de cursus van de Eendaagse Geboorte Academie op een andere locatie of datum te volgen. Indien de mogelijkheden er zijn kan dit in overleg met de ondernemer worden besproken. Indien de mogelijkheden er niet zijn, krijgt de consument de Online Geboorte Academie met vragensessie t.w.v. €97,-.
  2. Bij annulering tot zes weken voor de cursusdatum zal het volledige cursusgeld worden geretourneerd. Bij annulering tot drie weken voor de cursusdatum is de consument 50% van het cursusgeld verschuldigd. Annulering binnen drie weken voor de cursusdatum is de consument het volledige cursusgeld verschuldigd.
  3. Een uitzondering hierop wordt alleen gemaakt in geval van bepaalde medische situaties, bijvoorbeeld een vroeggeboorte.
  4. De ondernemer heeft het recht om de cursus maximaal 7 dagen van tevoren te annuleren wanneer er 3 of minder aanmeldingen zijn voor de cursusdag. De consument krijgt dan het cursusgeld volledig terug.

   

  Artikel 7 – De prijs

  1. De in het aanbod van cursussen genoemde prijzen zijn inclusief btw.

   

  Artikel 8 – Nakoming overeenkomst

  1. De ondernemer staat er voor in dat de cursussen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

   

  Artikel 9 – Levering en uitvoering

  1. De consument ontvangt na aanmelding en betaling een bevestiging voor de overeengekomen datum.
  2. De cursus wordt altijd gegeven door een cursusleidster met verloskundige exptertise.
  3. Na afloop van de cursus krijgt de consument toegang tot de Online Geboorte Academie middels inloggegevens.
  4. De consument heeft tot 8 weken na de uitgerekende datum toegang tot de Online Geboorte Academie. Hierna wordt de toegang automatisch ontzegd.

   

  Artikel 10 – Betaling

  1. De prijzen van de cursussen staan vermeld op de site www.eendaagsegeboorteacademie.nl
  2. De prijzen zijn altijd inclusief 21% BTW.
  3. Betaling dient direct plaats te vinden middels iDeal of overschrijving.

   

  Artikel 11 – Intellectueel eigendom/gebruik materialen

  1. Op alle teksten en materialen behorende bij de cursussen bezit de Eendaagse Geboorte Academie de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens de cursus mag de consument de inhoud van de cursus voor persoonlijk gebruik tot zich nemen. Het is niet toegestaan de inhoud te delen met derden, te kopiëren, reproduceren, verzenden en/of op welke andere manier al dan niet commercieel te gebruiken.
  2. De consument mag de inloggegevens van de Eendaagse academie alleen delen met de partner. Het delen van de inloggegevens met anderen is niet toegestaan.
  3. De consument en partner zijn vrij de cursus zo vaak te bekijken wanneer zij willen gedurende de periode dat zij toegang hebben tot de Eendaagse academie. Echter, excessief gebruik, extreem veel meer dan gemiddeld onder de cursisten van de Eendaagse Geboorte Academie kan worden aangeduid als fraude en zal resulteren in onmiddellijke ontzegging tot de toegang van de consument tot de Eendaagse academie.
  4. De consument is verantwoordelijk voor de geheimhouding van de inloggegevens van de Eendaagse academie.
  5. Eendaagse Geboorte Academie gebruikt cookies en andere beveiligingsmiddelen om misbruik te achterhalen.

   

  Artikel 12 – Klachtenregeling

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

   

  Artikel 13 – Geschillen

  1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

   

  Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.